Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Соловей Валерiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.02.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iзяславська реалiзацiйна база хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
30300, м.Iзяслав, вул.Вокзальна,35
4. Код за ЄДРПОУ
00956750
5. Міжміський код та телефон, факс
(03852) 42775 42775
6. Електронна поштова адреса
iz_rbh@emitent.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2015
(дата)
2. Повідомлення № 36 "Бюлетень Цiннi папери України" 27.02.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці realbaza.km.ua в мережі Інтернет 26.02.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Федорчук Iван Борисович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
Припинено повноваження: Голова наглядової ради - Федорчук Iван Борисович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Перебував на посадi 1 рiк. Акцiями не володiє, представляє акцiонера ТОВ "СГП "Агрос-Вiста". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Писаренко Руслан Сергiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Припинено повноваження: Член наглядової ради — Писаренко Руслан Сергiйович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Перебував на посадi 6 рокiв. Акцiями не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Тимченко Костянтин Вiкторович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Припинено повноваження: Член наглядової ради — Тимченко Костянтин Вiкторович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Перебував на посадi 6 рокiв. Акцiями не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради - Учень Iнна Дмитрiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Припинено повноваження: Член Наглядової ради - Згоди на оприлюднення паспортних даний не надала. Перебував на посадi 2 роки. Акцiями не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 припинено повноваження Ревiзор Соловей Андрiй Валерiйович
7.2037
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Припинено повноваження: Ревiзор - Соловей Андрiй Валерiйович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 7,2037%. Перебував на посадi 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Голова наглядової ради Федорчук Iван Борисович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Голова наглядової ради - Федорчук Iван Борисович. Обрано до складу наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26/02/2015р. (протокол №12 вiд 26/02/2015р.), На засiданнi наглядової ради вiд 26/02/2015 обраний головою наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Призначено термiном на 3 роки. Акцiями не володiє, представляє акцiонера ТОВ "СГП "Агрос-Вiста". Попередня посада — голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Член Наглядової ради Тимощук Антонiна Володимирiвна
0.3499
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Член Наглядової ради - Тимощук Антонiна Володимирiвна. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,3499%. Призначено на термiн 3 роки. До цього займала посаду заступника директора. Перебувала на посадi 13 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Член наглядової ради Писаренко Руслан Сергiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Член наглядової ради— Писаренко Руслан Сергiйович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Призначено на термiн 3 роки. До цього займав посаду члена Наглядової ради протягом 6 рокiв. Акцiями не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Член наглядової ради Тимченко Костянтин Вiкторович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Член наглядової ради — Тимченко Костянтин Вiкторович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Призначено на термiн 3 роки. До цього займав посаду члена Наглядової ради протягом 6 рокiв. Акцiями не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Член Наглядової ради Учень Iнна Дмитрiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Член Наглядової ради - Учень Iнна Дмитрiвна. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. До цього займала посаду Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Призначено на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.02.2015 призначено Ревiзор Соловей Андрiй Валерiйович
7.2037
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.02.2015 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Призначено: Ревiзор - Соловей Андрiй Валерiйович. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 7,2037%. До цього займав посаду Ревiзора. Призначено на термiн 3роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.